Thuộc Bộ: 糸[MỊCH] 色[SẮC]
Âm ON : ゼツ
Âm KUN : た.える た.やす た.つ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Màu sắc (色) của sợi dây(糸) bị đứt đoạn

KANJI LIÊN QUAN