Thuộc Bộ: 糸[MỊCH] 帛[BẠCH]
Âm ON : メン
Âm KUN : わた
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Miếng vải có sợi chỉ trắng dài MIÊN man.