Thuộc Bộ: 糸[MỊCH] 忩[THÔNG]
Âm ON : ソウ
Âm KUN : す.べて すべ.て ふさ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Ở nơi CÔNG cộng mà lấy dây chói trái tim người yêu lại sẽ bị người đời TỔNG xỉ vả