Thuộc Bộ: 糸[MỊCH] 泉[TUYỀN, TOÀN]
Âm ON : セン
Âm KUN : すじ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
sợi chỉ 糸màu trắng 白ở dưới nước水giống kim Tuyến