Thuộc Bộ: 糸[MỊCH] 扁[BIỂN, THIÊN]
Âm ON : ヘン
Âm KUN : あ.む -あ.み
Cấp độ : N2
Cách nhớ
dùng chỉ đan thành quyển sách để dưới cửa