Thuộc Bộ: 糸[MỊCH] 東[ĐÔNG]
Âm ON : レン
Âm KUN : ね.る ね.り
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Theo hướng đông () tôi luyện tập xoay sợi dây