Thuộc Bộ: 糸[MỊCH] 責[TRÁCH, TRÁI]
Âm ON : セキ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Trách nhiệm nối dài sợi dây thành tích