Thuộc Bộ:
Âm ON : カン
Âm KUN : かま
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Giờ ngọ lên núi nhặt lon

KANJI LIÊN QUAN