Thuộc Bộ: 罒[VÕNG] 非[PHI]
Âm ON : ザイ
Âm KUN : つみ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Mắc TỘI PHI nhân tính sẽ bị cho vào cái VÕNG rồi treo ngược lên

KANJI LIÊN QUAN