Thuộc Bộ: 罒[VÕNG] 直[TRỰC]
Âm ON : チ
Âm KUN : お.く -お.き
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Đặt cái VÕNG vào đấy rồi bố TRÍ người nằm TRỰC

KANJI LIÊN QUAN