Thuộc Bộ: 罒[VÕNG] 者[GIẢ]
Âm ON : ショ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Đặt võng giả trước biệt Thự ngủ

KANJI LIÊN QUAN