Thuộc Bộ: 君[QUÂN] 羊[DƯƠNG]
Âm ON : グン
Âm KUN : む.れる む.れ むら むら.がる
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Anh QUÂN bắt cả đàn dê mặc QUẦN

KANJI LIÊN QUAN