Thuộc Bộ: 耂[] 丂[KHẢO]
Âm ON : コウ
Âm KUN : かんが.える かんが.え
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Tôi nghĩ về nguyên nhân con người trở nên già(老).

KANJI LIÊN QUAN