Thuộc Bộ: 耂[] 日[NHẬT, NHỰT]
Âm ON : シャ
Âm KUN : もの
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Mỗi người phát triển qua mỗi ngày(日).

KANJI LIÊN QUAN