Thuộc Bộ: 耒[LỖI] 井[TỈNH]
Âm ON : コウ
Âm KUN : たがや.す
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Lấy nước từ giếng vào đất cày bừa trồng cây

KANJI LIÊN QUAN