Thuộc Bộ:
Âm ON : ノウ
Âm KUN : よ.く
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Mự nguyệt có khả năng cười hihi

KANJI LIÊN QUAN