Thuộc Bộ: 月[NGUYỆT] 旨[CHỈ]
Âm ON : シ
Âm KUN : あぶら
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Chị Nguyệt rán thịt ba CHỈ lấy Dầu cho chị Chi