Thuộc Bộ: 月[NGUYỆT] 蔵[TÀNG]
Âm ON : ゾウ
Âm KUN : はらわた
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Nội Tạng được tàg trữ 蔵 trong vòg 1 thág 月