Thuộc Bộ:
Âm ON : シン ジン
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Thần tôi tớ cầm khiên để chống đỡ

KANJI LIÊN QUAN