Thuộc Bộ:
Âm ON : シュウ
Âm KUN : ふね ふな- -ぶね
Cấp độ : N2
Cách nhớ
thời tam quốc, CHU Du giỏi dùng thuyền

KANJI LIÊN QUAN