Thuộc Bộ: 舟[CHU] 亢[KHÁNG, CANG, CƯƠNG]
Âm ON : コウ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Người đội mũ đi thuyền hàng

KANJI LIÊN QUAN