Thuộc Bộ: 艹[THẢO] 央[ƯƠNG]
Âm ON : エイ
Âm KUN : はなぶさ
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Người đàn ông ở trung tâm (央) là một anh hùng (người tuyệt vời ) sinh ra từ phong trào quần chúng.

KANJI LIÊN QUAN