Thuộc Bộ: 艹[THẢO] 早[TẢO]
Âm ON : ソウ
Âm KUN : くさ くさ- -ぐさ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Cây Cỏ thường mọc rất Nhanh (早)

KANJI LIÊN QUAN