Thuộc Bộ: 艹[THẢO]
Âm ON : コウ
Âm KUN : あら.い あら- あ.れる あ.らす -あ.らし すさ.む
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Cảnh hoang tàn bên dòng sông cỏ cây chết cả