Thuộc Bộ: 艹[THẢO] 何[HÀ]
Âm ON : カ
Âm KUN : に
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Tôi có thể thấy bó cỏ gắn ngoài hành lý .Cái gì (何) trong đó?