Thuộc Bộ: 艹[THẢO] 采[THẢI, THÁI]
Âm ON : サイ
Âm KUN : な
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Bạn lấy rau từ cỏ và cây(予).