Thuộc Bộ: 艹[THẢO] 烝[CHƯNG, CHỨNG]
Âm ON : ジョウ セイ
Âm KUN : む.す む.れる む.らす
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Muốn CHƯNG hấp thức ăn cho nóng thì đậy nắp bằng CỎ rồi đun nước bằng LỬA ở dưới.