Thuộc Bộ: 艹[THẢO]
Âm ON : ゾウ ソウ
Âm KUN : くら おさ.める かく.れる
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Tên gian thần TÀNG trữ giặc dưới mái nhà phủ đầy cỏ.