Thuộc Bộ: 彳[XÍCH]
Âm ON : コウ ギョウ アン
Âm KUN : い.く ゆ.く -ゆ.き -ゆき -い.き -いき おこな.う おこ.なう
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Ở góc độ này,bạn phải quyết định đi đâu

KANJI LIÊN QUAN