Thuộc Bộ: 行[HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG] 朮[TRUẬT]
Âm ON : ジュツ
Âm KUN : すべ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Phép thuật làm mọc cây giữa đường.

KANJI LIÊN QUAN