Thuộc Bộ:
Âm ON : セイ サイ ス
Âm KUN : にし
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Một(一) trong bốn(四) góc thì là phía tây

KANJI LIÊN QUAN