Thuộc Bộ: 夫[PHU, PHÙ] 見[KIẾN, HIỆN]
Âm ON : キ
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Chồng là người nhìn ra quy tắc khuôn phép

KANJI LIÊN QUAN