Thuộc Bộ: 見[KIẾN, HIỆN]
Âm ON : カク
Âm KUN : おぼ.える さ.ます さ.める さと.る
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Chúng tôi nhớ lại những gì chúng tôi đã nhìn(見) thấy ở trường

KANJI LIÊN QUAN