Thuộc Bộ: 角[GIÁC, GIỐC] 虫[TRÙNG]
Âm ON : ショク
Âm KUN : ふ.れる さわ.る さわ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Chạm vào Xúc Giác của công Trùng

KANJI LIÊN QUAN