Thuộc Bộ: 口[KHẨU] 言[NGÔN, NGÂN]
Âm ON : ゲン ゴン
Âm KUN : い.う こと
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Bạn nói một vài thứ với cái miệng (口) của bạn