Thuộc Bộ: 言[NGÔN, NGÂN] 十[THẬP]
Âm ON : ケイ
Âm KUN : はか.る はか.らう
Cấp độ : N4
Cách nhớ
"Hãy đo thời gian bằng cách đếm."

KANJI LIÊN QUAN