Thuộc Bộ: 言[NGÔN, NGÂN] 川[XUYÊN]
Âm ON : クン キン
Âm KUN : おし.える よ.む くん.ずる
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Ngôn từ tuôn ra như sông là lời giáo huấn