Thuộc Bộ: 言[NGÔN, NGÂN] 己[KỈ]
Âm ON : キ
Âm KUN : しる.す
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tôi đã viết ra những gì bạn nói.