Thuộc Bộ: 言[NGÔN, NGÂN] 方[PHƯƠNG]
Âm ON : ホウ
Âm KUN : おとず.れる たず.ねる と.う
Cấp độ : N3
Cách nhớ
PHỎNG vấn bằng NGÔN ngữ địa PHƯƠNG