Thuộc Bộ: 言[NGÔN, NGÂN] 殳[THÙ]
Âm ON : セツ
Âm KUN : もう.ける
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Lời nói chấm dứt binh đạo thiết lập hoà bình