Thuộc Bộ: 言[NGÔN, NGÂN] 午[NGỌ]
Âm ON : キョ
Âm KUN : ゆる.す もと
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Giờ NGỌ (午) mà HỨA gì NÓI (言) gì thì cũng được cho phép thôi