Thuộc Bộ: 言[NGÔN, NGÂN] 式[THỨC]
Âm ON : シ
Âm KUN : こころ.みる ため.す
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Tại lễ (式): "Bạn sẽ theo anh ta miễn là cả hai sẽ sống bên nhau" tôi đã nói (言) "Tôi sẽ cố gắng "

KANJI LIÊN QUAN