Thuộc Bộ: 言[NGÔN, NGÂN] 吉[CÁT]
Âm ON : キツ キチ
Âm KUN : つ.める つ.め -づ.め つ.まる つ.む
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Phát ngôn như nhét Cát vào mồm người khác