Thuộc Bộ: 言[NGÔN, NGÂN] 舌[THIỆT]
Âm ON : ワ
Âm KUN : はな.す はなし
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Mọi người nói sử dụng một nghìn(千) từ.

KANJI LIÊN QUAN