Thuộc Bộ: 言[NGÔN, NGÂN] 忍[NHẪN]
Âm ON : ニン
Âm KUN : みと.める したた.める
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Những lời cô ấy thừa nhận đã chặt nát trái tim tôi :))