Thuộc Bộ: 言[NGÔN, NGÂN] 吾[NGÔ]
Âm ON : ゴ
Âm KUN : かた.る かた.らう
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Họ nói(言) năm(五) ngôn ngữ.

KANJI LIÊN QUAN