Thuộc Bộ: 言[NGÔN, NGÂN] 呉[NGÔ]
Âm ON : ゴ
Âm KUN : あやま.る -あやま.る
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Miệng nói lời lượn lẹo từ đầu đến chân làm người khác ngộ nhận