Thuộc Bộ: 言[NGÔN, NGÂN] 兌[ĐOÁI]
Âm ON : セツ ゼイ
Âm KUN : と.く
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Anh trai tôi (兄) đang giải thích