Thuộc Bộ: 言[NGÔN, NGÂN] 売[MẠI]
Âm ON : ドク トク トウ
Âm KUN : よ.む -よ.み
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Anh ấy nói(言),"Đọc quyển sách bán(売) chạy nhất đi."

KANJI LIÊN QUAN