Thuộc Bộ: 言[NGÔN, NGÂN] 炎[VIÊM, ĐÀM, DIỄM]
Âm ON : ダン
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Hãy làm một cuộc nói chuyện gần đống lửa(火).